مقالات بورس و اقتصادارزيابي عملکرد مديريت شرکت هاي پذيرفته شده در بورس تهران با مدل CAV و بررسي رابطه آن مدل با بازده سهام

با توسعه بازارهاي سرمايه نقش معيارهاي ارزيابي عملکرد در انعکاس شرکت ها از طريق محتواي اطلاعاتي موجودشان نيز پر رنگ تر شده است.در اين ميان رقابت بين دو دسته معيار ارزيابي عملکرد سنتي و مبتني بر ارزش در جهت تو جيه عملکرد شرکت هاي مذکور مورد توجه قرار گرفته است. در اين تحقيق ابتدا،برتري معيار ارزش افزوده نقدي از لحاظ تبيين بازده سهام نسبت به دو معيار سنتي سود عملياتي و جريانات نقدي عملياتي در صنايع انتخابي بررسي مي شود. سپس، با استفاده از آن معيار ، علل و شرايطي که باعث شده عملکرد شرکت هاي فعال در هر صنعت مناسب يا نا مناسب شود ، بررسي خواهد شد. دوره زماني تحقيق حاضر ، سال هاي 1378-1382 را در بر مي گيرد. تعداد نمونه هاي انتخابي 110 شرکت مي باشد.

تاریخ ارسال: 1388/12/18

دانلود

بررسي رابطه بلند مدت شاخص قيمت سهام بورس با متغير هاي کلان پولي با استفاده از روش همجمعي در اقتصاد ايران

هدف اصلي اين پژوهش، بررسي رابطه بلند مدت شاخص قيمت سهام بورس تهران با متغير هاي کلان پولي با استفاده از نظريه پورتفوليو . تئوري اساسي فيشر است. براي رسيدن به اين هدف دوره زماني 1369- 1381 را بررسي مي کنيم. متغيرهاي منتخب عبارتند از : شاخص قيمت سهام بئرس ، نقدينگي ، نرخ ارز حقيقي و نرخ سود واقعي بانکي که اين متغير ها به صورت ماهانه هستند. 

تاریخ ارسال: 1388/12/18

دانلود

بررسي ارتباط ميان ارزش افزوده اقتصادي ، سود قبل از بهره و ماليات ، جريان نقدي فعاليت هاي عملياتي با ارزش بازار سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

يکي از جديدترين معيارهاي ارزيابي عملکرد شرکتها معيار ارزش افزوده اقتصادي( EVA ) است. بر اساس اين معيار، ارزش يک شرکت به دو عامل بستگي دارد: 1) بازده سرمايه به کار گرفته شده و شرکت و 2) هزينه سرمايه به کار گرفته شده شرکت. بنابر اين، تفاوت بين ارزش افزوده اقتصادي و ساير معيارهاي ارزيابي عملکرد در اين است که تلاش ميشود تا هزينه کليه منابع تامين مالي در نظر گرفته ميشود. هدف از اين تحقيق، بررسي ميزان همبستگي ميان ارزش افزوده اقتصادي و ارزش بازار سهام شرکت ها (MV) و مقايسه آن ميزان همبستگي دو شاخص ديگر مهم حسابداري يعني سود قبل از بهره ماليات و جريان نقد ناشي از فعاليت هاي عملياتي با ارزش بازار سهام شرکت ها است.

تاریخ ارسال: 1388/12/18

دانلود

بررسي تاثير خبر تجزيه سهام و سهام جايزه بر بازده سهام در بورس اوراق بها دار تهران

بورس اوراق بهادار کارا مي تواند به تخصيص بهينه منابع منجر شود. منظور از بازار کارا بازاري است که قيمت ها در آن با اطلاعات جديد اصلاح و تعديل شود. تحقيقات زيادي رابطه تغييرات قيمت با ااطلاعات را در بازار کارا نشان داده اند.در اين تحقيق تاثير خبر تجزيه سهام وسهام جايزه (افزايش سرمايه) را بر قيمت سهام جهت تعيين درجه کارايي بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسي قرار داده ايم.

تاریخ ارسال: 1388/12/18

دانلود

ارزيابي روشهاي پيش بيني پذيري قيمت سهام و تعيين ميزان قابليت پيش بيني در بازار بورس تهران

در اين مقاله با استفاده از اطلاعات سري زماني قيمت و بازار سهام چند شرکت در بازار بورس تهران به ارزيابي روشهاي پيش بيني پذيري و نيز تعيين قابليت پيش بيني در بازار بورس تهران بر حسب نوع صنعت پرداخته ميشود. روشهاي پيش بيني پذيري، پيش پردازشهايي محسوب مي گردند که با استفاده از آنها ميتوان به خواص مهمي از فرايند مولد سري زماني مربوط پي برد که در مرحله مدلسازي و پيش بيني اهميت زيادي خواهند داشت.

تاریخ ارسال: 1388/12/18

دانلود

بررسي رابطه بين اندازه هاي پر تفوي و ريسک غير سيستماتيک سهام عادي در ايران

در مقاله حاضر بين تعداد سهام موجود در سبد و ريسک ان با استفاده از روش تنوع بخشي ايوانز و آرچر در فاصله زماني مرداد ماه سال 1382 به طور ماهانه در بازار بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسي قرار گرفت. نتايج تحقيق نشان ميدهد که بين اندازه سبد اوراق بهادار و ريسک آن رابطه معکوس و معن يداري وجود دارد. همچنين در تحقيق حاضر مشخص شد که براي از بين بردن ريسک غير سيستماتيک تا چه حد ميتوان اندازه سبد اوراق بهادار افزايش داد.

تاریخ ارسال: 1388/12/18

دانلود

آيا بازار سهام در اقتصاد ايران کانالي براي گذر سياست پولي است؟

تحقيقات انجام شده در کشورهاي توسعه يافته به ويژه آمريکا نشان ميدهد که بازار سهام نقش مهمي را در سازو کار سرايت سياست پولي ايفا مي کند موضوع مقاله حاضر نيز بررسي امکان ايفاي اين نقش توسط بازار سهام به عنوان کانالي مناسب براي سازو کار سرايت پولي در اقتصاد ايران است. با توجه به کار گيري ابزارهاي مستقيم سياست پولي، متغير شاخصي که نشان دهندهتغييرات سياست پولي باشد، در اقتصاد ايران وجود ندارد.

تاریخ ارسال: 1388/12/18

دانلود

بررسي رابطه تجربي بين حجم معاملات و نوسانات بازده در بورس اوراق بهادار تهران

در اين مطالعه تحليل تجربي ارتباط بين حجم معاملات و نوسانات بازده سهام به استناد فرضيه ترکيب توضيعها يا  MDH در بازار بورس اوراق بهادار تهران بررسي و حجم معاملات و نوسانات شرطي در غالب مدل GARCH  آزمون شده است. بر خلاف نتايج مطالعه لامورکس و لاستراپس  ( 1990)، يافته هاي اين تحقيق کاهش در معني داري واندازه (مقدار) ضرايب معادله ئاريانس شرطي را هنگامي که حجم معاملات به عنوان يک متغير برونزا وارد مدل گردد نشان نداده ونيز بر خلاف مطالعات انجام شده بازارهاي توسعه يافته، نوسانات بازده هنگامي که حجم معملات به عنوان جايگزيني براي ورود اطلاعات در نظر گرفته ميشود از بين نرفت و موضوعيت فرضيه MDH در بازار ايران اثبات نشد.

تاریخ ارسال: 1388/12/18

دانلود

 1 2 3 4 5