مقالات حسابداریاثرات تورمي اجراي ماليات بر ارزش افزوده

نظام مالياتي کشورهاي توسعه يافته جهان در طي دهه گذشته رويکرد بيشتري را به سمت ماليات بر هزينه ها يا مصرف انتخاب نموده است.اين مهم به دليل آثار تخريبي بيشتر مالياتهاي بر درآمد است که غير از ماليات بر مجموع درآمد، عمدتا بازار برنامه هاي توليد را متاثر نموده و موجب تخصيص غير موثر منابع مي شوند. به خصوص تغيير جهت در سهم ماليات هاي بر مصرف و هزينه، با استفاده از سيستم ماليات بر ارزش افزوده تسهيل شده و انتظار افزايش در کارايي اجرايي، در کنار بهبود در تخصيص منابع نيز انتظار مي رود.

تاریخ ارسال: 1388/12/19

دانلود

استفاده از اطلاعات تاريخي مالي و غير مالي جهت تفکيک شرکت هاي موفق از نا موفق

اهميت اطلاعات در پيش بيني بازده سهام، محققان را بر آن داشته تا به دنبال متغير ها و شاخص هايي باشند که ارتباط معني داري با بازده سهام دارند. اين اطلاعات مي توا ند به دو دسته اطلاعات مالي که قابل استخراج از صورتهاي مالي بوده و اطلاعات غير مالي تقسيم شود. نتايج به دست امده از تحقيقات انجام شده در اين زمينه نشان ميدهد که اطلاعات مالي و غير مالي هر دو بر بازده سهام موثر هستند.

تاریخ ارسال: 1388/12/19

دانلود

استفاده از فناوري اطلاعات در گزارشهاي مالي

امروزه تحولات شگرفي در زمينه اطلاعات رخ داده و پيشرفتهاي ان فراگير شده است به طوري که روندهاي دگرگوني را در ز مينه مختلف ايجاد کرده است. مهمترين ويژگي هاي آن سرعت زياد در پردازش داده ها، دقت فوق العاده زياد، سرعت بالاي دسترسي به اطلاعات، به روز بودن، امکان مبادله الکترونيکي اطلاعات، کيفيت بالا، قيمت فوق العاده ارزان و رو به کاهش مي باشد و از طرفي گسترش حجم عمليات وپيچيده تر شدن امور را در پيش داريم.

تاریخ ارسال: 1388/12/19

دانلود

استفاده کنندگان از صورتهاي مالي

اطلاعات بعد از پردازش به شکل صورت هاي مالي در مي آيند. حال بايد ديد که چه کساني از اين اطلاعات استفاده مي کنند. به طور کلي استفاده کنندگان از اطلاعات مالي به دو دسته تقسيم مي شوند. دسته اول استفاده کنندگان درون سازماني و دسته دوم استفاده کنندگان برون سازماني.

استفاده کنندگان درون سازماني:

اداره کنندگان يک موسسه شامل هيات مديره و مدير عامل، مديران اجرايي و سر پرستان عمليات يک موسسه، استفاده کنندگان درون سازماني گزارشهاي مالي هستند. اين افراد در سطوح مختلف مديريت به ترتيب براي برنامه ريزي، بودجه بندي، هدايت عمليات، کنترل فعاليتها وانجام دادن اقدامات عادي و روزمره از اطلاعاتي که توسط سيستم حسابداري يک موسسه فراهم مي شود ( صورتهاي مالي ) بهره مي گيرند.

تاریخ ارسال: 1388/12/19

دانلود

استهلاک

تعاريف استهلاک

1) در سيستم حسابداري سنتي، مفهوم استهلاک به فرايند تسهيم و تخصيص بهاي اوليه دارايي ثابت از طريق روش منظم و سيستماتيک و منطقي به دوره هاي مالي که انتظار کسب سود و فايده از تحصيل آنها مي ر ود، اطلاق مي گردد.

2) طبق استانداردهاي بين المللي حسابداري شماره 4 ( استهلاک) سر شکن کردن مبلغ قابل استهلاک يک دارايي به عمر مفيد برآوردن آن.

3) طبق استانداردهاي حسابداري ايران، تخصيص سيستماتيک مبلغ استهلاک پذير يک دارايي طي عمر مفيد آن.

4) طبق نظريه FASB ، استهلاک به عنوان تسهيم منطقي و سيستماتيک بهاي تمام شده به دوره هاي استفاده از آن.

تاریخ ارسال: 1388/12/19

دانلود

اطلاعات حسابداري و تصميم گيري چند فرضيه رفتاري

اگر بپذيريم يک هدف عمومي و مشترک از تهيه و ارائه اطلاعات حسابداري، فراهم ساختن مبنايي براي تصميم گيري هاي اقتصادي است خواهيم پذيرفت که مطالعه در ابعاد رفتاري حسابداري ضروري است. دقت در مفهوم عباراتي نظير سه عبارت زير مي تواند در تبيين ارتباط بين سيستمهاي حسابداري، اطلاعات حسابداري و تصميم گيرندگان مفيد واقع شود:

1) اگر اطلاعات حسابداري در فرآيند تصميم گيري به عنوان اطلاعات مربوط تلقي نشود هر گونه تغيير در اين اطلاعات نيز بر تصميم موثر نخواهد بود.

2)هر گاه اطلاعات غير حسابداري نيز در دسترس باشد، آنگاه مفهوم و جايگاه ذهني اطلاعات حسابداري  در نظر تصميم گيرنده ) بر ارزش اين اطلاعات  اطلاعات حسابداري ) در فرآيند تصميم گيري موثر خواهد بود.

تاریخ ارسال: 1388/12/19

دانلود

افول تحليل گري مالي

روش هاي متعددي براي تحليل گري در بازار سهام وجود دارد که از مهم ترين آنها روش هاي تکنيکال و بنيادين هستند. روش تکنيکال بر اساس داده هاي گذشته سعي در پيدا کردن روندهاي آينده دارد. اين روش به دليل وجود روندهاي سريع، کوتاه مدت و تا حدي قابل پيش بيني بازار سرمايه ايران از کارايي چنداني در اين بازار بر خوردار نيست. در روش بنيادين تحليل گران مالي در ارائه ارزيابي اوراق بهادار از تحليل هاي مختلف سياسي، اقتصادي و مالي در سطح کلان کشور، صنعت و سازمان استفاده مي کنند و براي ارائه تحليل ها از آناليز جو بازار و شايعات نيز سود مي برند. 

تاریخ ارسال: 1388/12/19

دانلود

اقتصاد و حسابداري دو قلوهاي نا سازگار

اقتصاد وحسابداري، هر دو نظامهايي هستند که مواد اوليه خود را از منابع مشابهي به دست مي آورند، اما به نظر مي رسد که اين مواد اوليه همانند را، به محصولات متفاوت تبديل مي کنند. موضوع مطالعه هر دو رشته، عمليات بنگاه هاست و از مفاهيمي همانند در آمد، هزينه، سود، سرمايه، ارزش و قيمت، گفتگو مي کنند، در عين حال، علي رغم اشتراک در موضوع به نظر مي رسد که موضوع هر يک از آنهايي دنيايي متفاوت از ديگري است دنياهايي که ارتباط بين آنها به گونه قابل ملاحظه اي اندک است. 

تاریخ ارسال: 1388/12/19

دانلود

 1 2 3 4 5